Min baggrund

Min psykologfaglige praksis er bredt funderet på mange års erfaring i arbejdet med børn og unge, familier, plejefamilier og plejebørn, adoptivfamilier, voksne samt personale på skoler og institutioner.

Jeg har særlig erfaring med problemstil-
linger indenfor special- og neuropæda-
gogik, herunder børn og unges lærings-, udviklings- og tilknytningsmuligheder samt problemstillinger knyttet til udvik-
lingsforstyrrelser og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Jeg har gennem mange år arbejdet på psykologiske og pædagogiske rådgiv-
ninger i såvel amt, region og kommune, fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børnerådgivning, Taleinstitut, Hjerne-
skadecenter, dag- og døgninstitutioner, folke- og specialskoler.


Derudover har jeg tidligere selv været ansat som familieplejer til flere forskellige børn, og er også uddannet tale- og hørepædagog.

Jeg er tilknyttet Statsamtet som bistands-
værge, er patientrådgiver på Ungdoms-
psykiatrisk Hospital i Risskov og er censor på pædagoguddannelserne.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i Danmark, er medlem af Dansk Psykolog-
forening og har afsluttet specialistuddan-
nelse indenfor børneneuropsykologi og klinisk psykologi.