Børnepsykologisk undersøgelse

Hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges emotionelle, tilknytnings-
mæssige, sociale og/ eller kognitive udvikling, kan jeg tilbyde at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse. Målet med undersøgelsen kan f.eks. være at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige behov barnet eller den unge har.

Udgangspunktet for den psykologiske un-
dersøgelse vil som oftest være et grundigt indtryk af barn og familie, dernæst af barn og dag/døgninstitution og skole. Derudover kan der eventuelt indgå observationer.

I undersøgelsen kan der indgå personlig-
hedsorienterede tests og kognitiv udredning af barnets ressourcer og vanskeligheder set i forhold til både hjemmemiljø, institution og skole.


Undersøgelsen omfatter altid beskrivelser fra vigtige personer i barnets tætte net-
værk, fx biologiske forældre, plejeforældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere.

Undersøgelsen kan også indeholde en sam-
spilsanalyse af, hvordan barnet eller den unge fungerer i de forskellige relationer de indgår i. Desuden kan undersøgelsen inde-
holde en vurdering af, om barnets særlige behov bliver tilgodeset i dets miljø, og en beskrivelse af de forandringer, der er nød-
vendige for at sikre barnets udvikling.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport, med en samlet vurdering, der kan lægges til grund for et videre forløb eller eventuelle foranstaltninger.

Den skriftlige rapport gennemgås med relevante parter.